Generalni urbanistički plan (GUP)

Izvor: Urbanizam.hr

GUP određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji GUP više nije obavezan. Međutim GUP-ovi koji su stupili na snagu do donošenja novog Zakona ostaju na snazi dok se za područje tog grada ne donese novi prostorni plan.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: