Građevinsko područje

Izvor: Urbanizam.hr

To je područje na kojemu je prostornim planovima predviđeno građenje. Građevinska područja dijele se na građevinska područja naselja (stambena namjena) i na građevinska područja izdvojenih namjena (npr. gospodarske namjene). Detaljnija namjena površina/prostora unutar granica građevinskih područja naselja definira se UPU-om i DPU- om (vidi gore).
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: