Konzorcijski kredit

Konzorcijski kredit (engl. syndicate credit, participating loan, njem. Konsortialkredit) je kredit koji korisniku odobrava konzorcij, a temelji se na konzorcijskom ugovoru koji sklapaju konzorati (banke i druge financijske institucije udružene u konzorcij) s jedne, i konzorcij i dužnik s druge strane. Nije riječ o posebnoj vrsti kredita, već je njegova specifičnost u tome što ga ne odobrava jedan nego više kreditora, odnosno konzorata udruženih u konzorcij, pa mu otuda i ime.

Ovakav kredit se javlja kad je posrijedi financiranje veće transakcije, velikog projekta ili čitavih razvojnih programa. Prilikom njegova odobravanja uobičajeno je da se određena banka zadužuje za odobravanje i praćenje kredita u ime ostalih, a ostale banke preuzimaju na sebe (ne isključujući pritom i spomenutu banku) dužnost davanja ugovorene svote kredita na dispoziciju preko opunomoćene banke (tzv. gestora). Ugovor o konzorcijskom kreditu sadrži: ukupnu visinu kredita, visinu udjela pojedinih konzorata u ukupnoj svoti, rok, način osiguranja, visinu kamatne stope i proviziju.

Može se javiti u obliku eskontnog kredita, lombardnog kredita ili najčešće kredita po tekućem računu, ali i kao hipotekarni i investicijski kredit ukoliko je riječ o dugoročnom kreditu što ga je odobrio dugoročni konzorcij. Jednokratno kratkoročno konzorcijsko kreditiranje zbog kojeg se npr. i sam kratkoročni konzorcij osniva pretpostavlja da tražilac kredita već otprije ima poslovne veze s nekoliko banaka, da je posrijedi velik iznos kredita i da je riječ o poslu za čije se izvođenje zahtijeva kredit kod kojeg bi rizik mogao biti prevelik za jednu banku.

Konzorcijski kredit se koristi i među bankama u vrijeme stanovitih bankovnih kriza, kad likvidne banke nastoje svojim zajedničkim kreditima otkloniti stečaj ili likvidaciju neke nelikvidne a inače solventne banke.

Konzorcijsko kreditiranje u najnovije vrijeme sve je popularnije u području izvoznog kreditiranja kod kojeg se kao kreditori javljaju multinacionalne kompanije, banke, razvojne bankarske organizacije i specijalizirane agencije. U okviru ovih kredita kreira se komponirana struktura izvozne podrške, promocije i financiranja koja je povoljna za izvoz novih tehnologija, krupne opreme i međunarodno projektno financiranje.

Definicija je preuzeta iz Rječnika bankarstva u izdanju Masmedia.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: