Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja koji se zasniva na ideji da je objekt leasinga bolje koristiti nego kupiti. Leasing omogućuje korisniku da neku opremu ili nekretninu dobije na korištenje za vrijeme koliko mu je potrebna, umjesto da ju kupi.

Razlikuju se dva osnovna tipa leasinga - financijski i operativni. Razlikuju su po stjecanju vlasništva nad predmetom leasinga, uvjetima odobravanja i načinu obračuna troškova najma te poreznom tretmanu.

Kod operativnog leasinga predmet najma ostaje u vlasništvu davatelja najma (leasing tvrtke) za cijelo vrijeme njegovog trajanja ali se po njegovu isteku može prodati trećim osobama. Vrijednost predmeta leasinga obračunva se u neto iznosu bez PDV-a koji se plaća u jednakim mjesečnim obrocima za cijelo vrijeme trajanja najma. Troškovi operativnog leasinga priznaju se kao troškovi poslovanja i umanjuju osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Knjigovodstveno se vrijednost operativnog leasinga ne iskazuje u bilanci zaduženosti čime se ne smanjuje vrijednost tvrtke. Prilikom ugovoranja obvezna je uplata jamčevine davatelju najma koja se iskazuje u postotku inicijalne vrijednosti predmeta leasinga. Po isteku leasing ugovora predmetna oprema ili nekretnina može se zamijeniti drugom - novom i modernijom.

Kod financijskog leasinga predmet najma prelazi u potpuno vlasništvo korisnika sa zadnjom otplaćenom ratom leasinga. Za cijelo vrijeme najma vodi se u poslovnim knjigama korisnika kao investicija i iskazuje se u sklopu njegove bilance zaduženosti kao obveza. Vrijednost predmeta leasinga obračunava se u bruto iznosu sa PDV-om koji se plaća ili u jednakim obrocima tijekom najma ili kao jednokratni iznos po njegovu završetku.

Prednosti leasinga:

  • rate leasinga se otplaćuju iz prihoda koji se ostvaruju upotrebom predmeta leasinga - prema načelu "plaćaj kako zaradiš"
  • porezne prednosti - troškovi (operativnog) leasinga u potpunosti se priznaju u troškove poslovanja dok se PDV plaća u mjesečnim obrocima
  • likvidnost -  korisniku kapital ostaje na raspolaganju za druge investicije ili kao obrtni kapital
  • kreditna sposobnost - leasingom se za razliku od kredita poboljšavaju financijski indikatori likvidnosti i zaduženosti
  • troškovi i rizici naplate se smanjuju jer se isplata dobavljača predmeta leasinga vrši odmah 
  • po isteku leasinga moguće je postati vlasnik opreme ili je zamijeniti s novom i modernijom
Više o leasingu (operativnom i financijskom) možete doznati u Raiffeisen Leasingu, članici Raiffeisen grupe. Raiffeisen Leasing aktivan na hrvatskom tržištu od listopada 1999. godine, a zajednički su je osnovale Raiffeisenbank d.d. Zagreb i Raiffeisen Leasing International GmbH iz Beča

Adresa: Raiffeisen Leasing, Radnička cesta 43, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 6595-000, 6595-010
Fax: 01 6595 050
E-mail: leasing@rl-hr.hr
Internet stranice: www.rl-hr.hr

Izvor: Limun.hr
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: